bg

___________________________________________________________________

Plánované projekty

Budova Spartaku Praha 4

Spartak Praha 4 musí v příštích letech vybudovat náhradu za stávající objekt, který z funkčního ani kapacitního hlediska neodpovídá současným standardům pro zázemí a tréninkové prostory atletiky. Za tímto účelem byl vytvořen projekt nového objektu. Nová budova bude sloužit jako zázemí pro atlety a atletky všech věkových kategorií a nabídne jim přiměřený komfort v sociálním zázemí a hlavně dostatečné tréninkové prostory. Budova bude soustředěna na místě bývalého unimo objektu v ulici Pod Děkankou.

Objekt bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. V podzemním podlaží budou soustředěny tréninkové prostory a technické zázemí objektu. Tréninkové prostory budou tvořit tři posilovny a menší hala o rozměrech 15 x 20 metrů se čtyř dráhou délky 50 metrů . V prvním nadzemním podlaží budou šatny přípravky a žactva, recepce a čekárna pro rodiče. Ve druhém nadzemním podlaží budou šatny dospělých, kanceláře trenérů, klubovna, technické zázemí, regenerace a také byt správce stadionu.

Architektonická studie nové budovy Spartaku Praha 4

______________________________________________________________________________________________________

Vrhačská plocha

Vrhačská plocha byla dlouhá léta kvůli stísněným podmínkám na stadiónu Děkanka palčivým problémem Spartaku Praha 4. Plocha je situována v severní části stadionu a je tvořena navážkami. Definitivní poloha pro odhodové sektory byla nalezena až v roce 2012, kdy došlo k „obrácení“ pozice odhodového sektoru pro disk/kladivo a sektor se tak přiblížil své podobě ze 70. let.

Cílem projektu je stabilizace svahu na západní straně vrhačské louky. Tento svah strmě „padá“ k objektům garáží. Spartak Praha 4 proto chce svah zpevnit opěrnou zdí, která zajistí jeho stabilitu a zároveň prodlouží dopadovou plochu na cca. 80 metrů.

Projekt opěrné zdi

___________________________________________________________________

Realizované projekty

Nakloněná dráha a úprava jihozápadního svahu na stadionu Děkanka 

Na začátku roku 2016 byla v rámci úpravy zanedbaného jihozápadního svahu stadionu provedena novostavba tréninkové trati, která je umístěna do profilu terénu tak, že sklon tratě je přibližně 7%, tzn. 3,5°. Trať začíná nad schodištěm ve středu západní části stadionu nad ulicí Pod Děkankou. Tréninková trať má délku 53 metrů a šířku 3 metry. Nejvyšší bod tréninkové trati navazuje na výškovou úroveň stávající běžecké trati s povrchem z umělé trávy západně od běžeckého oválu na stadionu.

Tímto sportovním sektorem je definitivně dobudován stadion z jihozápadní strany a zároveň tento sektor umožní atletickému oddílu rozšířit kapacity pro poskytování sportovního vyžití. Tréninková plocha - nakloněná dráha s umělým tartanovým povrchem, umožňuje provádět silově-vytrvalostní trénink pro všechny věkové kategorie.

Spartak Praha 4 velice děkuje hlavnímu městu Praze za podporu této investiční akce v rámci grantového řízení, díky které se podařilo vybudovat excelentní tréninkový prostor. Díky patří i MČ Praha 4, která též podpořila dobudování tohoto sektoru.

_____________________________________________________________________________________________________

Nové tyčkařské doskočiště

Staré tyčkařské doskočiště již nevyhovovalo parametrům pravidel IAAF, a proto v roce 2015 začala příprava pro vybudování nového tyčkařského doskočiště. V první fázi bylo potřeba rozšířit základovou betonovou desku pod doskočištěm, tak aby se na ní celé doskočiště vešlo a zároveň nedocházelo k zatékání srážkové vody do jednotlivých dílů.

V roce 2016 pak bylo zakoupeno doskočiště Atlantis A a samozřejmě nové stojany. Dnešní podoba doskočiště tak plně odpovídá standardům IAAF pro skok o tyči. Doskočiště je navíc zvětšeno jak na délku, tak na šířku, aby bylo eliminováno riziko zranění při dopadu.

Prostředky pro pořízení tohoto sektoru pocházely z grantových prostředků hlavního města Prahy, za což jí Spartak Praha 4 děkuje.

____________________________________________________________________________________________________

Nový vrhačský sektor

 

Prostředky pro pořízení tohoto sektoru pocházely z grantových prostředků hlavního města Prahy, za což jí Spartak Praha 4 děkuje.