bg

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR

pro děti od 7 do 12 let

1.termín  15.7.-19.7.2024  (5dní)

2.termín    29.7.-2.8.2024  (5dní)

Cena:

3600,-Kč

Přihlašování:

pro členyklubu: přes termínovku po přihlášení na osobní stránku SP4: sp4.cz/terminovka.

pro přihlášení bez členského účtu: Přihláška pro nečleny

Pokyny pro účastníky:

Ranní příchod je možný mezi 7:00 – 8:15

sraz u Bistra na dvoustovce (viz obrázek), vstup hlavní branou stadionu na Děkance.

vyzvedávání pak 16:30 – 17:00.

První den (v pondělí) je třeba odevzdat

1) vyplněné Lékařské potvrzení  
2) fotokopii zdravotního průkazu
3) pokud Vaše dítě bere léky, prosíme o přiložení papíru s názvy léků a dávkování a léky podepsat

Doporučený seznam věcí

 1. Děti potřebují mít odpovídající sportovní oblečení a obuv jak na ven, tak do haly.  Je třeba sledovat předpověď počasí a děti vhodně obléct.
 2. Při venkovních aktivitách děti musí povinně nosit pokrývku hlavy.
 3. Všechny děti potřebují láhev na pití, nejlépe označenou jménem!
 4. Na odpolední pauzy si děti mohou donést vlastní stolní hry, karty, knížky nebo omalovánky.
 5. Prosíme, aby děti nepoužívaly během kempu mobilní telefony, digihry, tablety a jiná elektronické zařízení.
 6. Ráno zkontrolujte, co vše děti s sebou mají, aby po ukončení programu něco někde nezapomněly. Šatny během programu zamykáme.
 • Program probíhá od 8:15 do 16:15. Ráno rodič dítě přivede a po práci si ho zase vyzvedne. 
 • Skupiny na táborech pro děti 7–12 let jsou rozděleny podle věku děti a rotují od jedné lekce k druhé. 
 • Zázemím pro sportovní příměstský tábor je atletický stadion, kde nalezneme atletický ovál s jednotlivými sektory. Pro halové sporty máme k dispozici víceúčelovou halu.  Pokud topočasí dovolí, snažíme se být co nejvíce venku. V případě nepříznivého počasí se program přesune dovnitř a příliš se nezmění.
 • Pro účely odpočinku a stravování je k dispozici naše nově zrekonstruované Bistro na dvoustovce.
 • Program zahrnuje přestávky, kdy se děti mohou nasvačit, pauzu na oběd a polední klid. Děti během poledního klidu mohou hrát stolní hry, číst si nebo spát. Mohou si přinést své knihy a hry.
 • Náročnost programu je vždy přizpůsobena věku dětí.


Děti jsou dle věku rozděleny do skupin mezi své vrstevníky. Celý koncept příměstského tábora je postaven na hravém principu a první dopoledne je věnováno seznamovacím aktivitám, díky čemuž vzniká přátelská a uvolněná atmosféra, ve které si děti snadno hledají nové kamarády.
Pro děti je připravený zábavný a smysluplný program, díky kterému si vyzkouší širokou škálu tradičních i méně známých sportů kolektivního i individuálního charakteru. Všemi aktivitami děti provedou naši trenéři.
Naší snahou je děti nadchnout různými sportovními aktivitami tak, aby si odnesly nevšední zážitek, vyzkoušely si spousty sportů, našly nové kamarády a třeba i touhu se některému novému sportu naplno věnovat. 
Zájem účastnit se Sportovních příměstských táborů neustále roste nejen u dětí a rodičů, ale také u sportovních klubů a svazů, jejichž odborníci a trenéři se často podílejí na samotné realizaci.

Obecný harmonogram dne na sportovním příměstském táboře

  7:00 –   8:15 předávání dětí + (1.den vybírání příslušných dokumentů) + ranní hry
  8:15 –   9:45 dopolední sportovní aktivita I
  9:45 – 10:15 1. svačina + pitný režim
10:15 – 11:45 dopolední sportovní aktivita II
12:00 – 12:45  oběd
12:45 – 13:45 relaxace
14:00 – 15:00 odpolední sportovní aktivita III
15:00 – 15:30 2. svačina + pitný režim
15:30 – 16:30 odpolední sportovní aktivita IV
16:30 – 17:00 vyzvedávání dětí
16:35 – 17:00 vyzvedávání dětí

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

 1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře.
  Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
  Provozovatel – Spartak Praha 4 z.s. (dále jen provozovatel)
 2. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele.Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na příměstský tábor.
 3. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.
 4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
  • Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
  • Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
  • Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.
  • Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
  • Základy slušného chování – Děti by měli užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
  • Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).
 5. Vedení upozorňuje, aby účastník příměstského tábora nenosil s sebou drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, Spartak Praha 4 z.s. neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
 6. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.sp4.cz a zaplacení příměstského tábora/ do 14. dnů od přihlášení a obdržení příkazu k úhradě.
 7. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o zdravotní způsobilosti dítě vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti. Dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit vedoucí s veškerými zdravotními omezeními.
 8. Na sportovní tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet na sportovní  samo, pouze na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet samo. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj Spartak Praha 4 z.s.nepřebírá zodpovědnost.
 9. Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu. Je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost.
 10. Cenové podmínky a způsob úhrady:Spartak Praha 4 z.s. má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného na pokynech. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Spartak Praha 4 z.s. může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.
 11. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí telefonicky nebo osobně a je stornován ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.
 12. Výše stornovacího poplatku:
  • Storno 6 týdnů před začátkem tábora – objednavatelům náleží plná cena úplaty tábora
  • Storno 4 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 25% z úplaty tábora
  • Storno 2 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora
  • Storno 1 týden před začátkem tábora – storno ve výši 100% z úplaty tábora
  • Ukončení táboru v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora
 13. Spartak Praha 4 z.s. má právo odečíst stornovací poplatek od složení zálohy či zaplacení ceny příměstského tábora. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
 14. Spartak Praha 4 z.s.. má právo navýšit cenu tábora v souvislosti s nenadálým nárůstem cen od našich dodavatelů. Tato částka bude případně dodatečně vyfakturována.
 15. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora a přijetím všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

 Organizátor Spartak Praha 4, z.s.